0

ბიბინა ყლე

გამოყლეების აბსოლიტური ბოლო ფაზა, რომელსაც უფრო ხშირ შემთხვევაში საჭესთან ქალები ავლენენ.

-ჩემმა კლასელმა ტიკ ტოკი გადაიღო.
-რა ბიბინა ყლეა.