0

შენ აქ საიდან?

შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ან ორივე მათგანი გაკვირვებულია ერთი და იმავე ადგილას ერთმანეთის აღმოჩენით. ხშირად მხარეები დეტერმინიზმს მიაწერენ ამ ურთიერთშეხვედრას.

-შენ აქ საიდან ტო... ?