0

ბაბსკენა

აუზის გარშემო მოძიგძიგე ბაბულიკა, განსაკუთრებით როცა საცეკვაო სიტუაცია არაა. ბაბსკენას აქვს დამახასიათებელი სათვალე, ფლოსტი დიდი ადიდასის ლოგოთი და კისერზე მოკიდებული სველი ბენდენა.

აუზის გარშემო ბაბსკენა დაძიგძიგებდა.