0

ფირას ძაღლი

გამოიყენება გარდაცვალების გადატანით მნიშვნელობად. ხშირად მხოლოდ განათლებული ხალხი იყენებს.

- ნახე ჩვენს მეზობელს რა მოსვლია?
- კი ფირას ძაღლი მოუვიდა საცოდავს.