0

სიძე შე ძველო

მიმართავენ სიძეს ან სასიძოს განსაკუთრებული ჩაღიმებით ან ხელის წამოკვრით, თან ამ დროს სხვებს ფადახედავენ ალმაცერად:)

სიძე შე ძველო