0

აბა ახტი

90-იანი წლების საშემოსავლო/საგადასახადო შემოწმება

შემოწმება ტარდებოდა მაშინდელი ჯიბგირების მიერ რომლებიც საგადასახადო და საშემოსავლო სამსახურების ფუნქციას ითავსებდნენ.