0

წყნაური

სიჩუმის, დუმილის, სიმშვიდის, სიწყნარის მოთხოვნის შეხუმრებით-ბილწსიტყვური ფორმა. (იგულისხმება სიტყვა: "სიწყნარე"-ს და "ტ*ნაური"-ს ნაზავი)

1)-რა ხმაურია?!.. წყნაური იყოს!
2)-აბა დაწყნაურდა ყველა..!!!
3)წყნაური შეინარჩუნეთ გეთაყვა :)