0

გადმოგდება

დეფეკაციის (ფეკალური მასების გამოყოფის) ქუჩური ეკვივალენტი

- სახლში ავირბენ, ერთ 4 ცალს გადმოვაგდებ და დავიძრათ
- ბაზარი არაა, გელოდები