0

აყლისთავება

"ესე არს მუშტის შემოკვრით ყირამალა გარდასვლა; ანუ ფეხისააცურებით ზურგზედ დაცემა; გარნა აყლისთავებას უეცარი, გინა უცხო შეგრძნებებისაგან თავბრუ დახვუევაზეც იტყუიან."_საბა

-იმ დღეს სადარბაზოდან გამოვედი, თურმე მეზობელს მასტიკა მოუსვია, ავყლისთავდი, იმის დედავატირე