0

ჩასწნამ ფაჩარსა?

მიმართვა ინდივიდისადმი რომელსაც არანაირი საქმე არ აქვს.
ანალოგიური სიტყვაა მაგალითად "მახათის გაყრა"

გიოო ჩასწნამ ფაჩარსა? (შესაბამისი ინტონაციით)