0

გაწურვა

კარტის “გაჩითვა”, კარტის გახსნა.

-გამაწურინე აბა